Förvärvsinformation

Information om hur objektet kommit till samlingen. Om objektet ingår i en större helhet som förvärvats samtidigt, anteckna samma förvärvsinformation för alla berörda objekt. 

Exempel på uppgifter som kan antecknas:
Förvärvsreferensnummer:
En identifieringsnummer som refererar till det dokument där uppgifter om objektets förvärvande antecknas. 
Förvärvsdatum:
Den tidpunkt då museet fick äganderätten eller dispositionsrätten till objektet. Datumet kan vara tidpunkten för köpet, tidpunkten för mottagning av materialet eller tidpunkten för förvärvsbeslutet.
Förvärvsmetod:
Det kan finnas olika sätt för hur ett objekt tas till samlingen. Nedan en termförteckning på möjliga metoder:
 arkivfynd, auktion, byte, dokumentation, donation, donation genom testamente, 
 fältarbete,  förfrågan, granskning, inlösen, insamling, insamlingsresa, inventering, köp, 
 lagring, markfynd, museifynd, okänt, reprofotografering, tjänstearbete, tullbeslag, uppgift
 saknas, utgrävning, överföring från annan organisation, överföring från annan samling.

Förvärvsskäl: Det finns även olika orsaker på varför ett objekt tas emot till samlingen. Ofta anges inte de här viktiga uppgifterna men anteckna dem gärna.

Exempel:
- Dräkten anknyter till den lokala plastindustrins historia.
- Motorn fungerar fortfarande, och det finns bara tre av dem i Finland.
- Föremålet saknade delar men det förvärvades på grund av att det använts på Lahtis
  herrgård.

Förvärvsvillkor:
Begränsningar och villkor för det förvärvade objektet. Exempel:
- Det är förbjudet att gå på objektet.
- Donatorn får se föremålet vid behov.
- Finansiärens namn ska anges när samlingen visas.
- Museet har rätt att göra avskrivningar ur donationen utan att fråga donatorn.

 

Aktörer:
Personer, persongrupper eller organisationer som anknyter till förvärvshändelsen. Förvärvets aktörer är till exempel donator, säljare, finansiär, mottagare, förmedlare eller den som fattar beslut om förvärvet.

Tidigare ägare och andra aktörer fyller du i även på Aktörer-fliken.

(Föremål, Förvärvsinformation, s. 24-29)

 

Högupplöst plats

Information om var originalfotografier förvaras; länk till förvaring i "moln" eller uppgifter om var de finns sparade lokalt.

Exempel:
På extern hårdskiva hos LL. I,  mappen Skogbys museum, fotografier, Katalognummer 323-500.

 

 

Information om objektets placering

Specifikt namn, nummer eller kod för förvaringsplats eller eventuell utställningslokal. Numret kan också syfta på ett digitalt objekts placering i datasystemet.
Uppge föremålets ordinarie placering och om det finns en tillfällig placering, så ange orsak och datum för den här händelsen. Ändra uppgifterna när objektens placering ändrar.

Exempel:
- förvaringslokal B, rum 1, låda 3, hylla 4
- 243.001.001
- SKTM-TV; PN TV-L06-04
- Naa Almu/kammaren/metalliska lådor 3/låda 2

(Föremål, Objektens placering, s 88)